End 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
Fleming  0  1  0  1  0  2  0  x  4
Niagara  1  0  3  0  4  0  0  x  8